විහඟ නෙත්සර
නම -  විහඟ නෙත්සර

ගම -  අනුරාධපුරය

අධ්‍යාපනය  -  

  • නොච්චියාගම බණ්ඩාරණායක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/සිංහල

  • ශිෂ්‍යත්වය (172)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top