උජිත චිත්මල්
නම -  උජිත චිත්මල්

ගම -  ගිනිගත්හේන

අධ්‍යාපනය  -  

  • ගිනි/බදුපොල ධම්මාලෝක විදුහල

  • ගිනි/මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය

  • ශිෂ්‍යත්වය (169)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top