තීක්ෂණා නෙත්මිණි
නම -  තීක්ෂණා නෙත්මිණි

ගම -  නෙළුම්දෙණිය

අධ්‍යාපනය  -  

  • කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/විද්‍යාව/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි

  • ශිෂ්‍යත්වය (167)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top