සුමේකා ලියනගේ
නම -  සුමේකා ලියනගේ

ගම -  අතුරුගිරිය

අධ්‍යාපනය  -  

  • යශෝධරා බාලිකා විදුහල

  • ගෝතමී බාලිකා විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/ඉංග්‍රිසි/බුද්ධ ධර්මය/සිංහල

  • ශිෂ්‍යත්වය (169)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top