සරසි ජයලත්
නම -  සරසි ජයලත්

ගම -  කළුතර 

අධ්‍යාපනය  -  

  • දොඩන්ගොඩ මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල

  • කොළඔ විශාඛා විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/සිංහල/දෙමළ

  • ශිෂ්‍යත්වය (184)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top