සංජානා ගගනි
නම -  සංජානා ගගනි

ගම -  ගෝනපල

අධ්‍යාපනය  -  

  • හොරණ ශ්‍රි මේධංකර මහා විද්‍යාලය

  • ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/ විද්‍යාව/සිංහල/සංගිතය

  • ශිෂ්‍යත්වය (149)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top