නෙහාන් පසන්දුල්
නම -  නෙහාන් පසන්දුල්

ගම -  හෝමාගම

අධ්‍යාපනය  -  

  • කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය

  • කොළඔ නාලන්ද විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය - 


  • ශිෂ්‍යත්වය (179)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top