නාද්යා මෙලිෂා
නම -  නාද්යා මෙලිෂා

ගම -  පිළියන්දල

අධ්‍යාපනය  -  

  • මොණරාගල මහානාම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

  • කොළඔ දේවි බාලිකා විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/විද්‍යාව/බටහිර සංගීතය

  • ශිෂ්‍යත්වය (182)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top