මොවිඳු ලෝචන
නම -  මොවිඳු ලෝචන

ගම -  හෝමාගම

අධ්‍යාපනය  -  

  • අනු/ඩී එස් සේනානායක විදුහල

  • කොළඹ ඩී එස් සේනානායක


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/ඉතිහාසය/භූගෝලය/බුද්ධාගම/විද්‍යාව

  • ශිෂ්‍යත්වය (177)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top