කවීශ කාවින්ද්‍ය
නම -  කවීශ කාවින්ද්‍ය

ගම -  බටපොල

අධ්‍යාපනය  -  

  • මහනුවර මාරස්සන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල

  • ගා/රිච්මන්ඩ් විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ඉංග්‍රිසි/ගණිතය

  • ශිෂ්‍යත්වය (188)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top