හිමරංසි ගෞරංගනා
නම -  හිමරංසි ගෞරංගනා

ගම -  කඩවත

අධ්‍යාපනය  -  

  • කිරිබත්ගොඩ විහාර මහා දේවි බාලිකා විදුහල

  • කොළඔ දේවි බාලිකා විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/සිංහල

  • ශිෂ්‍යත්වය (181)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top