හෂිනි හිමාෂා
නම -  හෂිනි හිමාෂා

ගම -  සියඹලාපේ

අධ්‍යාපනය  -  

  • සියඹලාපේ/දරණාගම ප්‍රාථමික විදුහල

  • ගෝතමී බාලිකා විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/සිංහල

  • ශිෂ්‍යත්වය (165)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top