දිනිත තාරුත්
නම -  දිනිත තාරුත්

ගම -  එස්සැල්ල

අධ්‍යාපනය  -  

  • මිනුවන්ගොඩ මාරපොල මහා විද්‍යාලය

  • කොළඔ රාජකීය විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය

  • ශිෂ්‍යත්වය (188)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top