දෙව්මි තාරුන්යා
නම -  හිමරංසි ගෞරංගනා

ගම -  කඩවත

අධ්‍යාපනය  -  

  • ගා/ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය

  • ගා/සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලය


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/ප්‍රායෝගික විෂයන්

  • ශිෂ්‍යත්වය (181)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top