චෙනිත සමාදිත්
නම -  චෙනිත සමාදිත්

ගම -  මහරගම

අධ්‍යාපනය  -  

  • මහරගම ධර්මාශෝක කණිෂ්ඨ විදුහල

  • කොළඔ තර්ස්ටන් විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • ගණිතය/පරිසරය

  • ශිෂ්‍යත්වය (178)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top