චන්දිත රන්දෙස්
නම -  චන්දිත රන්දෙස්

ගම -  ජා ඇල

අධ්‍යාපනය  -  

  • උදම්මිට ආචාර්ය කුලසිංහ මහ විදුහල

  • කොළඔ රාජකීය විදුහල


දක්ෂතා දක්වන විෂය -  

  • විද්‍යාව/ගණිතය/සිංහල

  • ශිෂ්‍යත්වය (187)

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top