අනුපම දිසානායක
නම -  අනුපම දිසානායක

උපන්දිනය -  2006.01.03

වයස -  11

ගම -  හෝකන්දර

අධ්‍යාපනය  -  කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය

දක්ෂතා -  

  • චෙස් ක්‍රීඩාවට ඇති හැකියව

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top