පෙසදු රිත්නාල් රූපසිංහ
නම -  පෙසදු රිත්නාල් රූපසිංහ

උපන්දිනය -  2006.03.17

වයස -  11

ගම -  කඩවත

අධ්‍යාපනය  -  

  • කඩවත බැප්ටිස් විදුහල

  • කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය


දක්ෂතා -  

  • ගායනා හා හොකී ක්‍රීඩාවට ඇති හැකියාව

  • පොත් රචනා කිරීමට ඇති හැකියාව

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top