වසත් විදුමිණ සමරනායක
නම -  වසත් විදුමිණ සමරනායක

උපන්දිනය -  2006.01.16

වයස -  11

ගම -  මහනුවර

අධ්‍යාපනය -  මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය

දක්ෂතා -  

  • මේස පන්දු හා ක්‍රීකට් ක්‍රීඩා හැකියාව

  • අන්තර්ජාතික තරඟවලට ඉදිරිපත් වී තිබීම

  • ඉංග්‍රීසි හා මාධ්‍ය තරඟවලට සහභාගී වී තිබීම

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top