බානුක කුමාර අබේගොඩ
නම -  K. M. බානුක කුමාර අබේගොඩ

උපන්දිනය -  2005.03.05

වයස -  12

ගම -  පිළිමතලාව

අධ්‍යාපනය - 

  • පිළිමතලාවේ / ධීරානන්ද මහා විද්‍යාලය

  • මහනුවර / ධර්මරාජ විද්‍යාලය


දක්ෂතා - 

  • වොලිබෝල් හා චෙස් ක්‍රීඩා හැකියාව

  • ඕගන් හා වයලීන්වාදන හැකියාව

  • පොත් රචනා කිරීමට ඇති හැකියව 

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top