නිකිණි නේරංජනා සුරියබණ්ඩාර
නම -  නිකිණි නේරංජනා සුරියබණ්ඩාර

උපන්දිනය -  2005.10.16

වයස -  12

ගම -  මහනුවර

අධ්‍යාපනය  -  මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය

දක්ෂතා -  

  • ඕගන් හා වයලීන් වාදන හැකියාව

  • බුද්ධි පරීක්ෂණ තරඟවලට සහභාගී වීම

  • ශිෂ්‍යත්වය 166

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top