අයෝද්‍යා ඉසිවරී සොයිසා
නම -  අයෝද්‍යා ඉසිවරී සොයිසා

උපන්දිනය -  2006.05.26

වයස -  11

ගම -  පානදුර

අධ්‍යාපනය  -  

  • පානදුර ශාන්ත ජෝන් බාලිකා විද්‍යාලය

  • පානදුර බාලිකා විද්‍යාලය


දක්ෂතා -  

  • කරාතේ හා පිහිණුම් ක්‍රීඩාවලට ඇති හැකියව

Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top